برای اولین بار، تازه ترین كاوش ها در تپه ربط شهر ربط به كشف نقش چهار الهه بالدار روی آجر در سه هزار سال پیش منجر شد.


تازه ترین كاوش های باستان شناسی در تپه ربط سردشت به كشف نقش چهار الهه بالدار روی آجر در سه هزارسال پیش منجر شد. برای اولین بار است که كاوش های باستان شناسی به كشف الهه بالدار در ایران منجر می شود.
تپه ربط در شهر ربط از شهرستان سردشت و در كرانه شرقی رودخانه زاب كوچك قراردارد تا پیش از بررسی ها، وسعت این تپه چهارده هكتار تخمین زده می شد اما كاوش ها نشان داد كه این تپه 25 هكتار وسعت دارد.
«رضا حیدری»، باستان شناس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری آذربایجان غربی گفت: «اولین فصل كاوش در تپه ربط2 كه در شهر ربط از شهرستان سردشت قراردارد به كشف چهارالهه بالدار منجرشد. تاكنون چنین نقشی در هیچ یك از سایت های كشور دیده نشده است. به ویژه آن كه این الهه ها به عصر آهن یك یعنی 3 هزار سال پیش باز می گردند. »
حیدری گفت: « این تصاویر بسیار منحصر بفرد است حتی در تخت جمشید با آن عظمت هیچ نقشی از زن یافت نمی شود. در تخت جمشید انسان های ریش وجود دارد. بالاتنه الهه های کشف شده در تپه ربط شبیه یك زن و پایین تنه آن ها شبیه یك حیوان مانند آهو یا گاو است که بال های برافراشته آن ها در کنار تن آن ها قرار گرفته است.»
تپه ربط كه سطحی ترین فرهنگ آن به هزاره اول پیش از میلاد باز می گردد، یكی از بزرگترین محوطه های تاریخی شناخته شده در شمال غرب كشور است. كاوش های باستان شناسان در شمال غرب كشور برای مطابقت این تپه با مركز كشور آردینی(موصاصیر) از شهریورماه سال 84 آغاز شده است. طبق مستندات موجود بزرگترین معبد خدای خالیدی در دولت آردینی قرار دارد.
دولت موصاصیرها همزمان با دولت اورارتو و آشورها بوده است. این حكومت از سوی آَشورها آردینی(كشور آفتاب)خوانده می شد. موصاصیرها بر اساس شرایط سیاسی منطقه گاهی با آشورها و گاه با اورارتو ها هم پیمان می شدند.