تازه ترین كاوش های باستان شناسی در تپه ربط شهر ربط از شهرستان سردشت به كشف 25 گل میخ متعلق به سه هزارسال پیش منجر شد.
تپه ربط در شهر سردشت و در كرانه شرقی رودخانه زاب كوچك قراردارد تا پیش از بررسی ها، وسعت این تپه چهارده هكتار تخمین زده می شد اما كاوش ها نشان داد كه این تپه 25 هكتار وسعت دارد.
«رضا حیدری»، باستان شناس اداره میراث فرهنگی وگردشگری استان آذربایجان غربی گفت: «در اولین فصل كاوش در تپه ربط در شهر ربط 25 گل میخ سفالی سالم كشف شد. این گل میخ ها شامل دو نوع گل میخ 8پر و 16 پراست.»
او گفت: «گل میخ های 16 پر حالت گرد دارد و 8پرها تخت است. بعضی از گل میخ های هشت پر دارای زمینه فیروزه ای، گل سفید، زمینه سفید با گل فیروزه ای و یا زمینه فیروزه ای با گل زرد است. این گل میخ ها دارای قطر 10 سانتی متر و ضخامت 2 سانتی متری است.در وسط این گل میخ ها سوراخ های 5 میلی متری وجود دارد برای عبور میخ ها. در میان برخی از این گل میخ ها هنوز میخ وجود دارد. این میخ ها براثر گذر زمان اسیده شده اند. گل میخ های 16 پر نیز دارای زمینه فیروزه ای و گل سفید و یا زمینه سفید و گل به رنگ آجری است.»
در این كاوش ها نقش یک گل لوتوس بر روی یك آجر كشف شد. این نقش لوتوس(نیلوفر) بر كناره یك آجر نقش بسته است.
تپه ربط كه سطحی ترین فرهنگ آن به هزاره اول پیش از میلاد باز می گردد یكی از بزرگترین محوطه های تاریخی شناخته شده در شمال غرب كشور است. كاوش های باستان شناسان در شمال غرب كشور برای مطابقت این تپه با مركز كشور آردینی(موصاصیر) از شهریورماه سال 84 آغاز شده است. بر طبق مستندات موجود بزرگترین معبد خدای حالدی در دولت آردینی قرار دارد.
هیات باستان شناسی تپه ربط به سرپرستی بهمن كارگر و متشكل از باستان شناس، زمین شناس، مردم شناس، نقشه بردار و مرمت كار، به مدت 2ماه تپه ربط را كاوش كردند.